چاپ و نشر نظر

تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، کوچه دهخدا غربی (شریف)، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۸۱۶۱۴۸۱۵

تلفن: ۸۸۸۴۳۲۹۴ – ۸۸۳۴۴۵۲۵ – ۰۹۲۲۶۵۲۹۳۰۹ – ایمیل: info@nazarpub.com


نماینده توزیع جهانی Ida Book

https://www.ideabooks.nl

کتاب‌های نشر نظر در Ida Book